Results

#1. بر روی یک ظرف ماده شیمیایی برچسب خورنده وجود دارد ، این ظرف می تواند محتوی چه ماده ای باشد؟

#2. برای کار کردن با ماده ای که برچسب زیر بر روی شیشه آن است چه احتیاطی باید انجام شود؟

#3. در آزمایش حرکت آب با گرمای دست اگر دست ما گرم تر باشد حرکت مایع داخل لوله مویین چگونه است؟

#4. از کدام ماده زیر می توان به عنوان شناساگر در منزل استفاده کرد؟

#5. هنگامی که محلول های اشباع از پتاسیم نیترات و کلسیم استات را درون آب 90 درجه سلسیوس قرار می دهیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

#6. پس از دمیدن در محلول برم تیمول آبی و آب آهک به ترتیب چه تغییری رخ می دهد؟

#7. علت تغییر کردن آب آهک و برم تیمول آبی پس از دمیدن در آن به دلیل وجود …… در هوای بازدمی می باشد.

#8. مرحله پس از ارائه فرضیه در یک روش عملی ………………….. است.

#9. ویژگی های فرضیه کدام است؟

finish

به اشتراک بگذارید!

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print